แบบ get data ตอน click

  • test1
  • test2
  • test3

แบบเก็บ selected data ในตัวแปรตอน click

  • test1
  • test2
  • test3